volue insitu ab

Contact Information

Herrgårdsvägen 2
816 30
Ockelbo
Sweden

Website: www.insitu.se
Phone: +46(0)297-402 77

Company Introduction

Introduktion

In Situ Instrument AB är en officiell distributör av Campbell Scientifics dataloggers, sensorer och kringutrustning i Sverige.  Företaget har arbetat i nära samverkan med Campbell Scientific Ltd sedan tidigt 80-tal och genomför regelbundna internutbildningar på företagets produkter.  

Vi erbjuder också kunder utbildningar på Campbells Scientifics loggersortiment samt de Campbell Scientific produkter vi marknadsför.

In Situ ger återkommande återkoppling till Campbell Scientific utifrån vunnen erfarenhet och bidrar därigenom till utveckling av nya förbättrade mätinstrument.

Med många års erfarenhet av att integrera Campbell Scientifics produkter i olika mätsystem kan In Situ ge råd om den bästa konfigurationen för att möta kunders olika mät och datainsamlingsbehov.

Kontakta gärna In Situ för rådgivning, produktinformation och priser!

Beskrivning av företaget

In Situ grundades 1982 av Bengt Norén, som sedan 1975 ägnat sig åt meteorologiska och hydrologiska mätningar.

Under 2010 förvärvades bolaget av Björn och Margaretha Östberg, som har många års erfarenhet av både teknikintensiv produktutveckling och produktion samt affärsutveckling. Bengt Norén arbetar fortfarande kvar i företaget men fokuserar nu på utveckling och utbildningsfrågor.

In Situ utvecklar och levererar system för noggranna miljömätningar i mark, vatten och luft som tillgodoser kunders behov av bättre beslutsunderlag. Produkter och lösningar baseras på världsledande teknik och har utvecklats i nära samarbete med kunder, forskningsinstitutioner och leverantörer, som exempelvis Campbell Scientific.

Företaget som under senare år vuxit snabbt har genom åren levererat mer än 300 kundanpassade mätsystem, både i Sverige och utomlands.

Våra tjänster

Vi har grundlig ingenjörskompetens inom områdena mekanik, konstruktion, elektronik, programmering och materialkunskap. I företaget finns också specialistkompetens inom hydrologi, mikrometeorologi, geologi, termodynamik och hög kompetens inom biosfärens fysik.

 

Vår tjänsteportfölj omfattar bland annat:

 • Projektledning
 • Mätsystemdesign i samråd med kunder
 • Produktutveckling och konstruktion inom såväl elektronik, mekanik och datamjukvara
 • Installation och demontering av kompletta mätsystem, inklusive kringutrustning så som master, strömförsörjning, bryggor, systemkapslinagar, samt övriga mekaniska konstruktioner
 • Mätsystemlösningar för alla ekosystem (inom området vindkraftmeteorologi erbjuder vi Mast-, LiDAR- och SODAR-system)
 • Strömförsörjningslösningar, solpaneler, vindturbiner, bränsleceller, dieselelverk, beprövade kompletta lösningar för kallt Nordiskt klimat i autonom miljö
 • Transientskyddslösningar för mätsystem i olika miljöer
 • Kameraövervakningssystem
 • Kommunikationslösningar för mät och strömförsörjningssystem i autonom miljö, GSM,GPRS, NET 1, Satellit
 • Mät/strömförsörjningssystemövervakning, dataanalys, statistik, kundanpassad rapportsystematik. Anpassade avtalslösningar erbjuds
 • Service och reservdelar, snabba leveranser och kvalificerade insatser i fält. Anpassade avtalslösningar erbjuds
 • Teknisk dokumentation, manualer, anvisningar för handhavande, kvalificerade 3-D illustrationer av kompletta mätsystem på utsedd site i aktuell topografi
 • Skräddarsydda utbildningar inom miljörelaterad mätteknik, Campbell Scientifics produkter dataloggrar- loggernet samt instrument

Vi utvecklar även egna komponenter och instrument exempelvis digitala dataloggers, strömförsörjningssystem, ventilerade och uppvärmda strålningsskydd för sensorer, uppvärmningslösningar för sensorer - sensorhållare - kameror samt övrig mekanik.

Några av våra projekt

• Vi har konstruerat, byggt och installerat den Svenska delen av ICOS (Integrated Carbon Observation System). ICOS är en ny infrastruktur för forskning om växthusgaser. Totalt deltar 17 Europeiska nationer i detta projekt, där Sverige med Lunds Universitet i spetsen är först ut med att skapa ett nätverk av standardiserade forskningsstationer. Detta projekt omfattar i Sverige sex mycket väl instrumenterade mätstationer, från Hyltemossa i Skåne till Stordalen, norr om polcirkeln.

• För Vattenfall AB, har vi byggt och installerat ett antal hydrologiska stationer i norra Sverige. Vi har också konstruerat och installerat mätsystem för geoteknisk dammsäkerhetstillsyn i vissa av bolagets större vattenkraftsdammar i norra Sverige.

• Tillsammans med Geosigma i Uppsala, har vi levererat den mätutrustning som används i bergkvalitetsmätningar som SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) utförde i Forsmark och Oskarshamn, som underlag för beslut om slutförvaring av det svenska kärnkraftavfallet.

• Tillsammans med kunden Neo Energy Sweden AB har vi utvecklat ett termiskt responssystem som mäter möjligt energiuttag i bergvärmeborrhål.

• Sextio svenska sågverk och massabruk använder för närvarande klimatstyrda bevattningssystem som vi har utvecklat i samarbete med ledande forskningsinstitutioner.

• Under de senaste åren har vi levererat hundratals kompletta mätsystem och strömförsörjningslösningar för vindkraftsmeteorologi till olika aktörer på den svenska och norska marknaden.

Många av våra installationer har genomförts i norra Sverige samt Norge där svåra klimatförhållanden har gett oss värdefull erfarenhet av master, mätning och strömförsörjningssystem.

Vår personal

Vår högsta prioritet är nöjda kunder. Vi tillgodoser detta genom en bred teknisk kunskap och specialistkompetens inom våra fokusområden. Genom att investera i kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal, kan vi garantera att våra kunder får produkter och tjänster av högsta kvalitet.

 

Introduction

In Situ Instrument AB is a fast growing company and an official distributor of Campbell Scientific Data Loggers, sensors and peripherals in Sweden. The company has worked closely with Campbell Scientific Ltd during 30 years and keep up to date through regular training sessions, visits and product updates – equally In Situ provide essential feedback to Campbell with ideas and suggestions for new product development.

With many years of experience of integrating Campbell loggers into different measurement systems In Situ can advise on the best configuration to meet your data acquisition needs.

In Situ also offers training workshops on Campbell loggers and other products we market.

Please contact In Situ Instrument AB for advice, product details or prices.

Company description

In Situ was founded in 1982 by Bengt Norén, who has been dedicated to meteorological and hydrological measurement since 1975.

In 2010 the company was acquired by Björn and Margaretha Östberg who have many years of experience in both technology-intensive product development and production as well as in business development. Bengt Norén still works with the company, though, now focusing on development and training issues.

In Situ Instrument AB develops, designs and delivers systems for accurate environmental measurements in soil, water and air that give the basis each customer needs to make high-quality decisions. Our products and solutions are based on world-leading technology and have been developed in close collaboration with customers, suppliers like Campbell Scientific and research institutions.

The company have delivered more than 300 measurement systems, both in Sweden and other countries. Our measurement systems are individually designed to suit the specific needs of each customer.  

Our service portfolio includes:

• Project Management

• Design of measurement systems in collaboration with customers

• Product development and engineering in electronics, mechanics and computer software

• Installation and removal of complete measurement systems, including peripherals such as masts, power supply and other mechanical constructions.

• Measuring system solutions for all ecosystems (in the field of wind power meteorology we offer Mast, LiDAR- and SODAR system)

• Power supply solutions, solar panels, fuel cells, diesel generator. Proven and complete solutions for cold nordic climate

• Transient protection for measurement in different environments

• Camera surveillance systems

• Communication solutions for measurement and power supply system in an autonomous environment, GSM, GPRS, NET 1 Satellite

• Monitoring of power supply, monitoring of measurement systems, data analysis, statistics, customized reports. Customized contract solutions offered

• Service and spare parts, quick delivery and quality work in the field

• Technical documentation, manuals, instructions for handling, advanced 3-D illustrations of the complete measurement system

• Tailor-made training programs in environmental measurement technology, Campbell Scientific's products as data loggers, logger net and instruments

We also develop custom made components and instruments such as power supply system, heated and ventilated radiation protection for sensors, heating solutions for sensors, sensor spires, cameras and other mechanics.

Some of our projects              

• We have designed, built and installed the Swedish part of ICOS (Integrated Carbon Observation System). ICOS is a new infrastructure for research on greenhouse gases. 17 European nations are currently participating in this project, with the University of Lund as lead, to create a network of standardized research stations all over Sweden.

• For Vattenfall AB, we have built and installed a number of hydrological stations in northern Sweden. We have also constructed and installed measurement systems for geotechnical dam safety supervision in some of the company’s major hydropower dams in northern Sweden.

• Together with Geosigma in Uppsala, we have delivered the measuring equipment used in the rock quality measurements that SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company) performed at Forsmark and Oskarshamn, as a basis for decisions on Swedish nuclear waste disposal.

• Together with NeoEnergy Sweden AB, we have developed a thermal response system that measures the potential energy output of geothermal heat-pump boreholes.

• Sixty Swedish sawmills and pulp mills are currently using the climate-controlled irrigation system that we have developed, again in collaboration with scientists.  

• In recent years we have delivered many measurement systems for wind power meteorology to various actors in the Swedish and Norwegian market.

Many of our installations have been carried out in northern Sweden where severe climatic conditions have given us valuable experience regarding masts, measurement and power supply systems.

Our staff

Our highest priority is satisfied customers. We ensure this through broad technical knowledge and specialized competence within our focus fields. By investing in on-going competence we can guarantee that our customers receive products and services of the highest quality.

Service Areas

Sweden


Certified Campbell Scientific Partner